Portsmouth Abbey School
285 Cory’s Lane, Portsmouth, RI 02871

1976 Portsmouth Abbey Wrestling Team